http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Thu, 27 Feb 2020 14:34:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Міністэрства эканомікі працягвае практыку арганізацыі правядзення выязных «адкрытых прыёмных» у рэгіёнах   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/ministerstva-ekanomiki-pratsjagvae-praktyku-arganizatsyi-pravjadzennja-vyjaznyx-adkrytyx-pryemnyx-u-regienax-45163-2020/ Навiны Mon, 24 Feb 2020 10:19:00 +0300 Дырэктар НДЭІ Мінэканомікі Юлія Мядзведзева абрана старшынёй Грамадскага савета па фарміраванні і маніторынгу стратэгій устойлівага развіцця   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/dyrektar-ndei-minekanomiki-julija-mjadzvedzeva-abrana-starshynej-gramadskaga-saveta-pa-farmiravanni-i-45162-2020/ Навiны Thu, 13 Feb 2020 10:16:00 +0300 Аляксандр Чарвякоў і Цуй Цзымiн абмеркавалі перспектыўныя накірункі тэхніка-эканамічнай дапамогі КНР   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/aljaksandr-charvjakou-i-tsuj-tszymin-abmerkavali-perspektyunyja-nakirunki-texnika-ekanamichnaj-dapamogi-knr-45161-2020/ Навiны Thu, 13 Feb 2020 10:13:00 +0300 Міністэрства гандлю ЗША пачало працэдуру перагляду статусу беларускай эканомікі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/ministerstva-gandlju-zsha-pachalo-pratseduru-peragljadu-statusu-belaruskaj-ekanomiki-45148-2020/ Навiны Thu, 06 Feb 2020 16:54:00 +0300 У Мінэканомікі абмеркавалі магчымасць стварэння дэманстрацыйных цэнтраў развіцця смарт-індустрыі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-minekanomiki-abmerkavali-magchymasts-stvarennja-demanstratsyjnyx-tsentrau-razvitstsja-smart-industryi-45141-2020/ Навiны Tue, 28 Jan 2020 10:19:00 +0300 У Мінэканомікі ўручаны ўзнагароды прадстаўнікам дзелавой супольнасці   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-minekanomiki-uruchany-uznagarody-pradstaunikam-dzelavoj-supolnastsi-45140-2020/ Навiны Fri, 24 Jan 2020 10:12:00 +0300 У Мінэканомікі абмеркавалі падрыхтоўку 15-га Беларуска-Літоўскага эканамічнага форума   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-minekanomiki-abmerkavali-padryxtouku-15-ga-belaruska-litouskaga-ekanamichnaga-foruma-45139-2020/ Навiны Wed, 22 Jan 2020 10:07:00 +0300 Аляксандр Чарвякоў сустрэўся з паслом ФРГ у Беларусі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/aljaksandr-charvjakou-sustreusja-z-paslom-frg-u-belarusi-45138-2020/ Навiны Wed, 22 Jan 2020 10:01:00 +0300 Юрый Чабатар на сустрэчы з групай спецыялістаў СБ абмеркаваў вынікі сумеснай праграмы ЕС і РБ у падтрымку развіцця прыватнага сектара эканомікі   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/juryj-chabatar-na-sustrechy-z-grupaj-spetsyjalistau-sb-abmerkavau-vyniki-sumesnaj-pragramy-es-i-rb-u-45131-2020/ Навiны Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 +0300 Аплата МВА з трох крыніц і прафстандарт для бізнес-трэнераў - зацверджаны план працы Рэспубліканскага савета па развіцці бізнес-адукацыі на 2020 год   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/aplata-mva-z-trox-krynits-i-prafstandart-dlja-biznes-trenerau-zatsverdzhany-plan-pratsy-respublikanskaga-45123-2020/ Навiны Mon, 13 Jan 2020 14:46:00 +0300