http://test0183.belta.by/ rss channel title by-by rss channel description Copyright 2015, BELTA. rss news Wed, 11 Nov 2020 09:26:00 +0300 Thu, 01 Jan 1970 03:00:00 +0300 15 Аб прававым маніторынгу пастановы Мінэканомікі ад 1 красавіка 2019г. №9   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/ab-pravavym-manitoryngu-pastanovy-minekanomiki-ad-1-krasavika-2019g-9-45420-2020/ Навiны Wed, 11 Nov 2020 09:26:00 +0300 Падведзены вынікі конкурсу прадпрымальніцкіх ініцыятыў у рэгіёнах   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/padvedzeny-vyniki-konkursu-pradprymalnitskix-initsyjatyu-u-regienax-45418-2020/ Навiны Tue, 10 Nov 2020 15:10:00 +0300 Мікалай Снапкоў, Аляксандр Чарвякоў і Юй Цзяньхуа абмеркавалі супрацоўніцтва РБ і КНР, развіццё iндустрыяльнага парка «Вялікі камень»   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/mikalaj-snapkou-aljaksandr-charvjakou-i-juj-tszjanxua-abmerkavali-supratsounitstva-rb-i-knr-razvitstse-45413-2020/ Навiны Mon, 02 Nov 2020 09:27:00 +0300 Міністр эканомікі Аляксандр Чарвякоў у інтэрв'ю «Рэспублiка» - пра планы на пяцігодку, кропках росту і стымулах для стварэння   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/ministr-ekanomiki-aljaksandr-charvjakou-u-intervju-respublika-pra-plany-na-pjatsigodku-kropkax-rostu-i-45412-2020/ Навiны Thu, 29 Oct 2020 09:19:00 +0300 У рэгіёнах правядуць больш за 60 бясплатных кансультацый для малога бізнэсу   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/u-regienax-pravjaduts-bolsh-za-60-bjasplatnyx-kansultatsyj-dlja-maloga-biznesu-45401-2020/ Навiны Thu, 15 Oct 2020 10:58:00 +0300 Урад вызначыў пераможцаў Нацыянальнага конкурсу «Прадпрымальнік года» -2019   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/urad-vyznachyu-peramozhtsau-natsyjanalnaga-konkursu-pradprymalnik-goda-2019-45397-2020/ Навiны Wed, 30 Sep 2020 16:48:00 +0300 А.Червяков: «БЕЛАЗ - гэта флагман сусветнага ўзроўню, і перспектывы ў яго вялізарныя»   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/achervjakov-belaz-geta-flagman-susvetnaga-uzrounju-i-perspektyvy-u-jago-vjalizarnyja-45396-2020/ Навiны Fri, 25 Sep 2020 16:45:00 +0300 Адзіны дзень кансультацый па праектах МТД адбыўся ў Гродна   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/adziny-dzen-kansultatsyj-pa-praektax-mtd-adbyusja-u-grodna-45388-2020/ Навiны Wed, 23 Sep 2020 10:26:00 +0300 Алена Пермiнава правяла паседжанне ГКС, агучаны новыя прамежкавыя вынiкi рэалiзацii Указа № 143   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/alena-perminava-pravjala-pasedzhanne-gks-aguchany-novyja-pramezhkavyja-vyniki-realizatsii-ukaza-143-45363-2020/ Навiны Fri, 31 Jul 2020 15:09:00 +0300 Аляксандр Чарвякоў наведаў прадпрыемствы Лiдскага раёна   http://www.economy.gov.by/by/news-by/view/aljaksandr-charvjakou-navedau-pradpryemstvy-lidskaga-raena-45362-2020/ Навiны Mon, 27 Jul 2020 15:02:00 +0300